Krst

Ako postupovať

Sviatosť krstu sa vysluhuje spravidla v sobotu dopoludnia vo farskom kostole, alebo v nedeľu dopoludnia počas sv. omše. Predtým je potrebné, aby prišli rodičia dieťaťa na farský úrad a dohodli sa na spoločnom stretnutí. Naň si prinesú rodný list dieťaťa.

Na krst je potrebné priniesť sviečku a krstnú košieľku, na ktorú sa vyšije meno dieťaťa a dátum krstu.

 

Krst

POŽIADAŤ O UDELENIE SVIATOSTI KRSTU MÔŽU IBA RODIČIA DIEŤAŤA.

 

Podmienky pre udelenie sviatosti krstu sú:

 

1. slobodné a zodpovedné rozhodnutie rodičov

2. predpoklad kresťanskej výchovy dieťaťa

 

Je veľmi dobré, keď:

 

1. rodičia sú cirkevne zosobášení

2. rodičia plnia svoje kresťanské poslanie (denná modlitba, nedeľná sv. omša, aspoň dvakrát počas roka pristúpiť k sv. spovedi a sv. prijímaniu a život, ktorý nevedie k verejnému pohoršeniu)

 

Povinnosti krstných rodičov:

 

Krstní rodičia majú pomáhať rodičom v kresťanskej výchove. Preto úlohu krstných rodičov môžu vziať na seba tí, ktorí:

1. majú najmenej šestnásť rokov

2. sú pobirmovaní

3. ak sú manželia, je potrebné, aby boli cirkevne sobášení

4. si plnia svoje kresťanské poslanie (ako u rodičov pokrsteného dieťaťa)

Rodičia, krstní rodičia a ostatní členovia rodiny nech pred prijatím krs¬tu dieťaťa pristúpia k sviatosti zmierenia, aby aj oni sami boli počas krstu dieťaťa v posväcujúcej milosti. Ak sú krstní rodičia z inej farnosti, nech si prinesú krstný list.

Krstným rodičom nemôže byť človek neveriaci, nepraktizujúci vieru, civilne rozvedený, žijúci v konkubináte, žijúci vo voľnom vzťahu, človek iného vierovyznania.

2. Krst dospelého
Sviatosť krstu sa udeľuje aj dospelým, ktorí požiadajú o jej vyslúženie a absolvujú potrebnú prípravu, tzv. katechumenát. Dospelý pri krste zároveň prijíma sv. prijímanie aj sv. birmovania.