Občianske združenie TEOFIL

Občianske združenie TEOFIL bolo zriadené v našej farnosti za účelom práce s deťmi, mládežou, dospelými a seniormi. Cieľom Občianskeho združenia TEOFIL je vytvoriť priestor na aktivity občanov obcí Nedožery–Brezany, Pravenec, Poluvsie a okolia. Poslanie združenia vychádza z princípov vzájomnej solidarity a ochoty spolupráce na spoločnom dobre v kresťanskom duchu. Sídlom združenia je farský úrad v Nedožeroch–Brezanoch, Hviezdoslavova 535/95, 972 12 Nedožery–Brezany.

TEOFIL ako združenie vzniklo 30. novembra 2016 a následne po zaregistrovaní získalo IČO 50639765. Štatutárnym zástupcom je Mgr.Štefan Čunderlík.

Činnosti vykonávané za účelom dosiahnutia cieľov a naplnenia poslania združenia sú hlavne organizovanie:

 • klubových stretnutí a záujmových krúžkov všetkých vekových kategórií,
 • prednášok a seminárov pre mládež a rodičov ,
 • kultúrnych podujatí počas sviatkov a výročných dní,
 • tématických výletov,
 • pobytových a denných táborov pre deti,
 • spoločných športových aktivít,
 • charitatívnych činností,
 • ochrany a zveľaďovania sakrálnych stavieb a pod.

Výbor OZ:

predseda: Mgr. Štefan Čunderlík

podpredseda: Martin Pekár

hospodár: Ing. Silvia Zahy Kmeťová

člen: Bc. Terézia Škultétyová

Možnosti ako prispieť

1. Poskytnutie daru na základe darovacej zmluvy

Vzor darovacej zmluvy - finančný dar

Vzor darovacej zmluvy - vecný dar

Ak sa rozhodnete darovať finančný alebo vecný dar anonymne, vypíše sa darovacia zmluva podľa druhu daru a ako darca sa uvedie „Anonymný“.

2. V roku 2018 poukázať 2% z odvedených daní

Vyhlásenie o poukázaní sumu do výšky 2% zaplatenej dane s predvyplnenými údajmi združenia

Dôležité termíny:

do 31. marca 2018 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2018 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

a) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.2.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Z Potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2018 doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska resp. odovzdajte v kostole a doručenie daňovému úradu zabezpečí združenie.
 4. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

b) pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, minimálne však 3 €.
 2. Ak ste v roku 2017 boli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali viac ako 40 hodín, v tom prípade môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane, ak získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií (povinná príloha daňového priznania), pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vo Vyhlásení o poukázaní 2% dane
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

c) pre právnické osoby:

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
 3. Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.
 4. V Daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vo Vyhlásení o poukázaní 2% dane
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Vopred Vám ďakujeme a tešíme sa na spoločné aktivity!

Stanovy1

Stanovy2

Stanovy3

Ico