Vybaviť úradné veci je možné v pracovných dňoch hodinu pred sv. omšou (podľa aktuálnych oznamov), alebo aj počas pracovného dňa, ak budem na fare.

Mobil: +421 915 531 162


Nemocničná kaplnka Sv. pátra Pia v Bojniciach

Do služby nemocničného kaplána od 01.07.2014.bol ustanovený dp.Mgr.Peter Ondrík.

Kontakt:

Telefón: 046/5112 219 [v nemocnici kl. 219]

Mobil : +421 915 602 075

Svätá omša:

Utorok a štvrtok o 16.00.hod

Nedeľa o 10.00.hod.

Adorácia vo štvrtok po svätej omši.

Sviatosť zmierenia 30 min. pred sv. omšou v kancelárií oproti kaplnke.